Front End Developer Interview Questions

Otázky k pohovoru: front-end vývojár

Tento repozitár obsahuje rad otázok, ktoré môžete položiť pri pohovore kandidátovi na pozíciu front-end vývojár a overiť si tak jeho znalosti v tomto odbore. Nie je zamýšľané položiť všetky tieto otázky (ich korektné zodpovedanie by trvalo hodiny), bohato postačí len určitú časť vyhovujúci vašim potrebám.

Za prečítanie stojí tiež Baseline For Front-End Developers (anglicky) od Rebecci Murphey.

Poznámka: Majte na pamäti, že tieto otázky majú viesť skôr k diskusii na danú tému a prezradiť tak niečo viac o schopnostiach daného vývojára, než aby boli zodpovedané jedným slovom alebo vetou.

<a name='toc'>Obsah</a>

 1. Pôvodné prispievatelia
 2. Všeobecné otázky
 3. HTML otázky
 4. CSS otázky
 5. JS otázky
 6. jQuery otázky
 7. Otázky z kódu
 8. Zábavné otázky
 9. Ďalšie zaujímave referencie

####[⬆] <a name='contributors'>Pôvodný prispievatelia:</a>

Väčšina otázok bola prevzatá z oksoclap pôvodne vytvoreného Paulom Irishom (@paul_irish) a následne doplnená týmito osobami:

####[⬆] <a name='general'>Všeobecné otázky:</a>

 • Čo ste sa naučili včera/minulý týždeň nové?
 • Čo vás vzrušuje alebo zaujíma na kódovaní?
 • Povedzte niečo o vašom obľúbenom vývojovom prostredí (operačný systém, editor, prehliadač, nástroje, ...).
 • Opíšte ako postupujete pri vytváraní novej webovej stránky.
 • Dokážete vysvetliť rozdiel medzi pozvoľným degradováním (graceful degradation) a postupným vylepšovaním (progressive enhancement)?   * Body navyše za opis detekcie pokročilej funkcionality
 • Vysvetlite pojem "sémantické HTML".
 • Ako by ste optimalizovali zdroje (obrázky, JS, CSS, ...) webovej stránky?   * K dispozícii je celý rad optimalizácií napr.:     * spájanie súborov     * minifikácia súborov     * CDN hosťovanie     * caching, ...
 • Prečo je lepšie posielať zdroje webovej stránky z viacerých domén?   * Koľko súborov môže z danej domény sťahovať prehliadač naraz?
 • Vymenujte tri spôsoby ako znížiť dobu nahrávania webovej stránky (vnímanú alebo skutočnú dobu nahrávania).
 • Ak nastúpite do projektu, kde sa namiesto odsadzovania tabulátormi používajú medzery, čo urobíte?   * Navrhnutie, že projekt by mohol využívať niečo ako EditorConfig (http://editorconfig.org)   * Prispôsobenie sa konvencii (ale zostať konzistentný).   * issue :retab ! command
 • Napíšte jednoduchú stránku so slideshow.   * Body navyše pokiaľ nepoužíva JS.
 • Aké nástroje používate pre testovanie rýchlosti vášho kódu?   * Profiler, JSPerf, Dromaeo
 • Ak by ste sa chcel/chcela tento rok naučiť jednu novú technológiu, ktorá by to bola?
 • Vysvetlite dôležitosť štandardov a štandardizačných orgánov.
 • Čo to je FOUC? Ako je možné sa vyhnúť FOUC?

####[⬆] <a name='html'>HTML otázky:</a>

 • Čo robí doctype?
 • Aký je rozdiel medzi štandardným a tkz. quirks módom?
 • Aké sú obmedzenia pri poskytovaní XHTML stránok?   * Existuje nejaký problém pri poskytovaní stránok ako application/xhtml+xml?
 • Ako poskytujete stránku s viacjazyčným obsahom?   * Na čo všetko si musíte dať pozor pri vytváraní viacjazyčnej stránky?
 • K čomu sú dobré atribúty data-?
 • Uvažujte o HTML5 ako o otvorenej platorme. Aké sú základné stavebné kamene HTML5?
 • Opíšte rozdiel medzi cookies, sessionStorage a localStorage.

####[⬆] <a name='css'>CSS otázky: </a>

 • Opíšte čo robí a na čo je dobrý "reset" CSS súbor.
 • Opíšte obtekanie (floats) a ako funguje.
 • Popíšte rôzne techniky pre zastavenie obtekanie (clear fixing) a povedzte, ktoré sa hodia v ktorom kontexte.
 • Vysvetlite, čo to sú CSS sprites a ako by ste ich implementovali.
 • Aká je vaša obľúbená technika pre nahrádzanie obrázkov a ktorú a kedy používate?
 • CSS property hacks, podmienené vkladanie .css súborov alebo niečo ďalšie?
 • Ako poskytujete stránky pre funkcionálne/vlastnosťami obmedzený prehliadač?   * Akú techniku​/proces používate?
 • Aké sú spôsoby pre zneviditeľnie obsahu (a zachovanie jeho dostupnosti pre čítačky)?
 • Použili ste niekedy grid systém a ak áno, ktorý uprednostňujete?
 • Použili ste niekedy mediálne selektory (media query) alebo špecifický layout/CSS pre mobilné zariadenia?
 • Máte nejaké skúsenosti so štýlovaním SVG?
 • Ako optimalizujete stránky pre tlač?
 • Aké sú zásady pre písanie efektnivního CSS?
 • Aké sú výhody/nevýhody použítia CSS preprocesorov (SASS, Compass, Stylus, LESS)?   * Popíšte, čo sa Vám na CSS preprocesoroch, ktoré ste použili, páči/nepáči.
 • Ako by ste implementovali návrh webovej stránky, ktorá používa neštandardné rezy písma?   * Webfonts (služby typu: Google Webfonts, Typekit, ...)
 • Vysvetlite ako prehliadač určuje, ktorý element zodpovedá CSS selektoru.
 • Vysvetlite vaše chápanie box modelu a ako poviete pomocou CSS prehliadaču, aby váš layout vykreslil v odlišnom box modele

####[⬆] <a name='js'>JS otázky:</a>

 • Vysvetlite delegáciu udalostí.
 • Vysvetlite ako funguje this v JavaScripte.
 • Vysvetlite ako funguje prototypová dedičnosť.
 • Ako testujete JavaScript?
 • AMD vs. CommonJS?
 • Čo je hashovacia tabuľka?
 • Vysvetlite prečo nasledujúce volanie nebude fungovať ako IIFE : function foo(){ }();.   * Čo musíte zmeniť, aby volania zafungovalo ako IIFE?
 • Vysvetlite rozdiel medzi premennou, ktorá je null, undefined alebo undeclared?   * Akým spôsobom by ste overili tieto jednotlivé stavy?
 • Čo to je "closure" a ako/prečo by sme ich mali používať?
 • Aké je typické využitie pre anonymné funkcie?
 • Vysvetlite "JavaScript module pattern" a kedy by ste ho mali použiť.   * Body navyše za zmienku o čistých menných priestoroch.   * Čo ak sú vaše moduly bez menného priestora?
 • Ako organizujete váš kód? (module pattern, klasická dedičnosť?)
 • Aký je rozdiel medzi natívnymi a hostiteľskými objektami?
 • Rozdiel medzi:
javascriptCopy to clipboard
function Person(){}
var person = Person()
var person = new Person()
 • Aký je rozdiel medzi .call a .apply?
 • Aký je rozdiel medzi undefined a null?
 • Vysvetlite Function.prototype.bind.
 • Kedy optimalizujete váš kód?
 • Vysvetlite ako funguje dedičnosť v JavaScripte.
 • Kedy by ste použili document.write()?   * Väčšina generovaných reklám stále používa tento prístup aj napriek tomu, že je to dlhodobo odsudzované.
 • Aký je rozdiel medzi detekciou vlastností, odvodenie vlastností a použitie UA reťazca?
 • Vysvetlite AJAX čo najpodrobnejšie to ide.
 • Vysvetlite ako funguje JSONP (a prečo to nie je naozajstný AJAX).
 • Použili ste niekedy JavaScriptové šablóny?   * Ak áno, ktoré knižnice ste použili (mustache.js, Handlebars, ...)?
 • Vysvetlite "hoisting".
 • Vysvetlite prebublávanie udalostí.
 • Aký je rozdiel medzi atribútom (attribute) a vlastnosťou (property)?
 • Prečo nie je dobrý nápad rozširovať natívne JavaScriptové objekty?
 • Prečo je dobrý nápad rozširovať natívne JavaScriptové objekty?
 • Aký je rozdiel medzi udalosťami "document load" a "document ready"?
 • Aký je rozdiel medzi == a ===?
 • Vysvetlite akým spôsobom získate parameter z URL zadaného v okne prehliadača.
 • Vysvetlite JavaScriptové pravidlo rovnakého pôvodu (same-origin policy).
 • Opíšte prístupy dedenia v JavaScripte.
 • Nasledujúci kód upravte tak, aby fungoval:
javascriptCopy to clipboard
[1,2,3,4,5].duplicate(); // [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]
 • Opíšte stratégia pre memorizáciu (odstránenie opakovaných výpočtov) v JavaScripte.
 • Prečo sa hovorí ternárny operátor, čo označuje slovo ternárny?
 • Čo je označované ako "arita" funkcie?
 • Čo znamená "use strict";? Aké sú výhody a nevýhody použitia?

####[⬆] <a name='jquery'>jQuery otázky:</a>

 • Vysvetlite reťazenie (chaining).
 • Vysvetlite odkladanie (deferreds).
 • Aké poznáte a viete implementovať optimalizácie špeciálne pre jQuery?
 • Čo robí .end()?
 • Ako a prečo by ste váš "event handler" zaopatrili menným priestorom?
 • Vymenujte štyri rôzne typy hodnôt, ktoré môžete odovzdať ako vstupný parameter metód v jQuery.   * selektor (reťazec), HTML (reťazec), callback (funkcia), HTMLElement, object, polia, polia elementu, jQuery Object, ...
 • Čo to je fronta efektov (alebo fx front)?
 • Aký je rozdiel medzi .get(), [] a .eq()?
 • Aký je rozdiel medzi .bind(), .live() a .delegate()?
 • Aký je rozdiel medzi $ a $.fn? Alebo len, čo je $.fn?
 • Zoptimalizujte tento selektor :
javascriptCopy to clipboard
$(".foo div#bar:eq(0)");
 • Aký je rozdiel medzi .delegate() a .live()?

####[⬆] <a name='jscode'>Otázky z kódu:</a>

javascriptCopy to clipboard
modulo(12, 5) // 2

Otázka: Implementujte funkciu modulo tak, aby splnila zadanie.

javascriptCopy to clipboard
"i'm a lasagna hog".split("").reverse().join("");

Otázka: Akú hodnotu vráti uvedený výraz?

Odpoveď:" goh angasal a m'i"

javascriptCopy to clipboard
(window.foo || (window.foo = "bar"));

Otázka: Akú hodnotu má window.foo?

Odpoveď: "bar" (iba ak window.foo bolo false, inak vráti svojou hodnotu)

javascriptCopy to clipboard
var foo = "Hello";

(function() {
  var bar = "World";
  alert(foo + bar);
})();

alert(foo + bar);

Otázka: Čo zobrazia uvedené dva alerty?

Odpoveď: "Hello World" a ReferenceError: bar is not defined

javascriptCopy to clipboard
var foo = [];
foo.push(1);
foo.push(2);

Otázka: Aká je hodnota foo.length?

Odpoveď: 2

####[⬆] <a name='fun'>Zábavné otázky:</a>

 • Aká je najúžasnejšia vec, ktorú ste kedy nakódovali, alebo na ktorú ste najviac pyšní?
 • Aké sú vaše obľúbené časti vývojárskych nástrojov, ktoré používate?
 • Máte nejaký vlastný hobby projekt?
 • Aká je Vaša obľúbená vlastnosť Internet Exploreru?

####[⬆] <a name='references'>Ďalšie zaujímave referencie:</a>

 • http://programmers.stackexchange.com/questions/46716/what-technical-details-should-a-programmer-of-a-web-application-consider-before
 • http://www.nczonline.net/blog/2010/01/05/interviewing-the-front-end-engineer/
 • http://css-tricks.com/interview-questions-css/