Front End Developer Interview Questions

Front-end vývojář - otázky k pohovoru

Tento repozitář obsahuje řadu otázek, které můžete směle položit u pohovoru kandidátovi na pozici front-end vývojář a ověřit si tak jeho znalosti v tomto oboru. Není zamýšleno položit všechny tyto otázky (jejich korektní zodpovězení by trvalo hodiny), leč pouze určitou část vyhovující vašim potřebám.

Za přečtení stojí také:

Poznámka: Mějte na paměti, že tyto otázky mají vést spíše k diskusi na dané téma a prozradit tak něco více o schopnostech daného vývojáře než aby byly zodpovězeny jedním slovem nebo větou.

<a name='toc'>Obsah</a>

 1. Původní přispěvovatelé
 2. Obecné otázky
 3. HTML otázky
 4. CSS otázky
 5. JS otázky
 6. jQuery otázky
 7. Otázky z kódu
 8. Zábavné otázky

####<a name='contributors'>Původní přispěvovatelé:</a>

Většina otázek byla převzata z oksoclap původně vytvořeného Paulem Irishem (@paul_irish) a následně doplněna těmito osobami:

[⬆]

####<a name='general'>Obecné otázky:</a>

 • Co jste se naučili včera/minulý týden nového?
 • Co Vás vzrušuje nebo zajímá na kódování?
 • Povězte něco o Vašem oblíbeném vývojovém prostředí (operační systém, editor, prohlížeč, nástroje, atd.).
 • Popište jak postupujete při vytváření nové webové stránky.
 • Dokážete vysvětlit rozdíl mezi pozvolným degradováním(graceful degradation) a postupným vylepšováním(progressive enhancement)?
  • Body navíc za popsání detekce pokročilé funkcionality
 • Vysvětlete pojem "sémantické HTML".
 • Jak byste optimalizovali zdroje(obrázky, JS, CSS, atd.) webové stránky?
  • K dispozici je celá řada optimalizací např.:
   • Spojování souborů
   • Minifikace souborů
   • CDN hostování
   • Caching
   • atd.
 • Proč je lepší posílat zdroje webové stránky z více domén?
  • Kolik souborů může z dané domény stahovat prohlížeš najednou?
 • Vyjmenujte tři způsoby jak snížit dobu nahrávání webové stránky (vnímanou nebo skutečnou dobu nahrávání)
 • Pokud naskočíte do projektu, kde se místo odsazování tabulátory používají mezery, co uděláte?
  • Navrhnutí, že projekt by mohl využívat něco jako EditorConfig (http://editorconfig.org)
  • Přízpůsobení se konvenci (ale zústat konzistentní).
  • issue :retab! command
 • Napište jednoduchou stránku se slideshow.
  • Body navíc pokud nepoužívá JS.
 • Jaké nástroje používáte pro testování rychlosti Vašeho kódu?
  • Profiler, JSPerf, Dromaeo
 • Pokud byste se chtěl/chtěla letos naučit jednu novou technologii, která by to byla?
 • Vysvětlete důležitost standardů a standardizačních orgánů
 • Co to je FOUC? Jak je možné se vyhnout FOUC?

[⬆]

####<a name='html'>HTML otázky:</a>

 • Co dělá doctype ?
 • Jaký je rozdíl mezi standardním módem a quirks módem?
 • Jaká jsou omezení při poskytování XHTML stránek?
  • Existuje nějaký problém při poskytování stránek jako application/xhtml+xml?
 • Jak poskytujete stránku s vícejazyčným obsahem?
  • Na co všechno si musíte dát pozor při vytváření vícejazyčné stránky?
 • K čemu jsou atribut data- dobrý?
 • Uvažujte o HTML5 jako o otevření platormě. Jaké jsou základní stavební kameny HTML5?
 • Popište rozdíl mezi cookies, sessionStorage a localStorage.

[⬆]

####<a name='css'>CSS otázky:</a>

 • Popište co děla a k čemu je dobrý "reset" CSS soubor.
 • Popište obtékání (floats) a jak funguje.
 • Popiště různé techniky pro zastavení obtékání(clear fixing) a řekněte, které se hodí v kterém kontextu.
 • Vysvětlete, co to jsou CSS sprites a jak byste je implementovali.
 • Jaká je Vaše oblíbená technika pro nahrazování obrázků a kterou a kdy používáte?
 • CSS property hacks, kondicionální vkládání .css souborů nebo něco dalšího?
 • Jak poskytujete stránky pro funkcionálně/vlastnostmi omezený prohlížeč?
  • Jakou techniku/proces používáte?
 • Jaké jsou způsoby pro zneviditelní obsahu (a zachování jeho dostupnosti pro čtečky)?
 • Použili jste někdy grid system a pokud ano, který upřednostňujete?
 • Použili jset někdy mediální selektor(media query) nebo specifický layout/CSS pro mobilní zařízení?
 • Máte nějaké zkušenosti s vytvářením SVG?
 • Jak optimalizujete stránky pro tisk?
 • Jaké jsou zásady pro psaní efektnivního CSS?
 • Jaké jsou výhody/nevýhody použítí CSS preprocesorů (SASS, Compass, Stylus, LESS)?
  • Popiště, co se Vám na CSS preprocesorech, které jste použili, líbí/nelíbí.
 • Jak byste implementovali návrh webové stránky, která používá nestandardní řezy písma?
  • Webfonts (služby typu: Google Webfonts, Typekit etc.)
 • Vysvětlete jak prohlížeč určuje, který element odpovída CSS selektoru.
 • Vysvětlete Vaše chápání box modelu a jak řeknete pomocí CSS prohlížeči, aby Váš layout vykreslil v odlišném box modelu

[⬆]

####<a name='js'>JS otázky:</a>

 • Vysvětlete delegaci událostí.
 • Vysvětlete jak funguje this v JavaScriptu.
 • Vysvětlete jak funguje funguje prototypová dědičnost.
 • Jak testujete JavaScript?
 • AMD vs. CommonJS?
 • Co je hashovací tabulka?
 • Vysvětlete proč následující volání nebude fungovat jako IIFE: function foo(){ }();.
  • Co musíte změnit, aby volání zafungovalo jako IIFE?
 • Vysvětlete rozdíl mezi proměnou, která je null, nedefinovaná nebo nedeklarovaná?
  • Jakým způsobem ověříte jednotlivé stavy proměnné?
 • Co to je closure a jak/proč bychom je měli používat?
 • Jaké je typické využití pro anonymní funkce?
 • Vysvětlete "JavaScript module pattern" a kdybyste ho měli použít.
  • Body navíc za zmínku o čistých jmených prostorech.
  • Co když moduly nemají jmené prostory?
 • Jak organizujete Váš kód? Module pattern, klasická dědičn5ost?
 • Jaký je rozdíl mezi nativními a hostitelskými objekty?
 • Rozdíl mezi:
javascriptCopy to clipboard
function Person(){} var person = Person() var person = new Person()
 • Jaký je rozdíl mezi .call a .apply?
 • Jaký je rozdíl mezi undefined and null?
 • Vysvětlete Function.prototype.bind.
 • Kdy optimalizujete Váš kód?
 • Vysvětlete jak funguje dědičnost v JavaScriptu.
 • Kdy byste použili document.write()?
  • Většina generovaných reklam stále používá tento přístup i přesto, že je to dlouhodobě odsuzováno.
 • Jaký je rozdíl mezi detekcí vlastností, odvození vlastností a použití UA řetězce?
 • Vysvětlete AJAX co nejpodrobněji to jde.
 • Vysvětlete jak funguje JSONP (a proč to není opravdový AJAX).
 • Použili jste někdy JavaScriptové šablony?
  • Pokud ano, které knihovny jste použili (Mustache.js, Handlebars etc.)?
 • Vysvětlete "hoisting".
 • Vysvětlete probublávání událostí.
 • Jaký je rozdíl mezi atributem(attribute) a vlastností(property)?
 • Proč není dobrý nápad rozšiřovat nativní JavaScriptové objekty?
 • Proč je dobrý nápad rozšiřovat nativní JavaScriptové objekty?
 • Jaký je rozdíl mezi událostmi document load a document ready?
 • Jaký je rozdíl mezi == a ===?
 • Vysvětlete jakým způsobem získáte parametr z URL zadaného v okně prohlížeče.
 • Vysvětlete JavaScriptové pravidlo stejného původu(same-origin policy).
 • Popište přístupy k dědění v JavaScriptu.
 • Následující kód upravte tak, aby fungoval:
javascriptCopy to clipboard
[1,2,3,4,5].duplicate(); // [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]
 • Popište strategie pro memorizaci (odstranění opakovaných výpočtů) v JavaScriptu.
 • Proč se říká ternární operátor, co označuje slovo ternární?
 • Co je označováné jako "arity" funkce?
 • Co znamená "use strict";? Jaké jsou výhody a nevýhody použití?

[⬆]

####<a name='jquery'>jQuery otázky:</a>

 • Vysvětlete řetězení(chaining).
 • Vysvětlete odkládání(deferreds).
 • Jaké znáte a umíte implementovat optimalizace speciálně pro jQuery?
 • Co dělá .end()?
 • Jak a proč byste váš event handler opatřili jmeným prostorem?
 • Jmenujte čtyři různé typy hodnot, které můžete předat jako vstupní parametr metod v jQuery.
  • Selektor (řetězec), HTML (řetězec), Callback (funkce), HTMLElement, object, pole, pole elementu, jQuery Object, atd.
 • Co to je fronta efektů (nebo fx fronta)?
 • Jaký je rozdíl mezi .get(), [] a .eq()?
 • Jaký je rozdíl mezi .bind(), .live() a .delegate()?
 • Jaký je rozdíl mezi $ a $.fn? Nebo jenom, co je $.fn?
 • Zoptimalizujte tento selektor:
javascriptCopy to clipboard
$(".foo div#bar:eq(0)")
 • Jaký je rozdíl mezi 'delegate()' a 'live()'?

[⬆]

####<a name='jscode'>Otázky z kódu:</a>

javascriptCopy to clipboard
~~3.14

Otázka: Jakou hodnotu vrátí uvedený výraz? Odpověď: 3

javascriptCopy to clipboard
"i'm a lasagna hog".split("").reverse().join("");

Otázka: Jakou hodnotu vrátí uvedený výraz? Odpověď: "goh angasal a m'i"

javascriptCopy to clipboard
( window.foo || ( window.foo = "bar" ) );

Otázka: Jakou hodnotu má window.foo? Odpověď: "bar" pouze pokud window.foo bylo false, jinak vrátí svojí hodnotu.

javascriptCopy to clipboard
var foo = "Hello"; (function() { var bar = " World"; alert(foo + bar); })(); alert(foo + bar);

Otázka: Co zobrazí uvedené dva alerty? Odpověď: "Hello World" a ReferenceError: bar is not defined

javascriptCopy to clipboard
var foo = [];
foo.push(1);
foo.push(2);

Otázka: Jaká je hodnota foo.length? Odpověď: 2

javascriptCopy to clipboard
var foo = {};
foo.bar = 'hello';

Otázka: Jaká je hodnota foo.length? Odpověď: undefined

[⬆]

####<a name='fun'>Zábavné otázky:</a>

 • Jaká je nejúžasnější věc, kterou jste kdy nakódovali, nebo na kterou jste nejvíce pyšní?
 • Jaké jsou Vaše oblíbené části vývojářských nástrojů, které používáte?
 • Máte nějaký vlastní hobby projekt?
 • Jaká je Vaše oblíbená vlastnost Internet Exploreru?

[⬆]